หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ระเบียบ ก.บ.ศ.
ระเบียบ ก.บ.ศ.
 1. การกำกับดูแล การใช้ การเก็บรักษาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. 2554
 2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560
 3. เรื่อง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2560
 4. การงบประมาณ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. การเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. การจัดสรรอาคารที่พักของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
 8. การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นแก่ผู้ไต่สวนอิสระ พ.ศ. 2560
 9. การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560
 10. การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีภาษีอากร พ.ศ. 2560
 11. การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และพยานที่ศาลเรียกมาในคดีแรงงาน พ.ศ. 2560
 12. การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีล้มละลาย พ.ศ. 2560
 13. การจ่ายค่าป่วยการ คาพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2560
 14. การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 15. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 16. การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2549
 17. การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
 18. การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
 19. การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 20. การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 วรรคสอง พ.ศ.2550
 21. การช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา คู่ความ ผู้เสียหาย หรือเป็นคู่กรณีผู้ถูกฟ้องคดี หรือผู้ฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 22. การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 23. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559
 24. การใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 25. การตรวจงานบริหารราชการของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 26. การแต่งตั้งที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546
 27. การบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 28. การบริหารหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 29. การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 30. การประชุมของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 31. การปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 32. การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 33. การพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 34. การมอบอำนาจของประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2551
 35. การมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 36. การรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 37. การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 38. การศึกษา อบรมผูชวยผูพิพากษา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 39. การให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545
 40. การให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 41. การอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 42. การอบรมและพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 43. ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555
 44. เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศาลยุติธรรม พ.ศ. 2548
 45. คณะกรรมการวิทยาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 46. คณะกรรมการอบรมและพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 47. ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบพิธีการ พ.ศ. 2549
 48. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547
 49. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
 50. ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 128/1 พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 51. ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 244/1 พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 52. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 53. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับคดีผู้ประกัน พ.ศ. 2559
 54. ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือเจ้าพนักงานอื่น ในคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2556
 55. ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 56. ค่าตอบแทนในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2557
 57. ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าตอบแทนอย่างอื่นของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2555
 58. ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีผู้บริโภค พ.ศ.2555
 59. ค่าป่วยการของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ. 2555
 60. ค่าป่วยการทนายความที่ศาลแต่งตั้งในคดีครอบครัว พ.ศ. 2555
 61. ค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งให้แก่เด็กหรือเยาวชน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 62. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา พ.ศ. 2549
 63. เครื่องแบบของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 64. เครื่องเรือนบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 65. งานธุรการเกี่ยวกับสำนวนความและเอกสาร พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 66. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2547
 67. เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554
 68. เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2556
 69. เงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 70. เงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 71. เงินค่าป่วยการและเงินค่าใช้จ่ายของสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2558
 72. เงินค่ารับรอง พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 73. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 74. เบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 75. เบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ. 2560
 76. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
 77. แบบพิมพ์ศาล พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 78. รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 79. รถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 80. หลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 81. หลักเกณฑ์การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของทางราชการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 82. หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำและใช้เครื่องหมายราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม และตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547
 83. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาประจำศาล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 84. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 85. หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 86. อาคารที่พักของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2554
 87. อาคารที่พักประจำตำแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
ตอบข้อหารือ
ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบ กบศ
 1. การปลดทำลายสำนวนความ
 2. การปลดทำลายเอกสารคดี
 3. การปลดทำลายสำนวนความและเอกสารคดีแรงงาน
 4. การเก็บรักษาและการปลดทำลายเอกสาร
 5. ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบ กบศ ว่าด้วยการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร พ.ศ. 2552
 6. การปลดทำลายคำร้องขอให้ศาลส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมเพื่อตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด และการปลดทำลายกากสำนวน
 7. การปลดทำลายสำนวนความและเอกสารประจำปี 2558
 8. การปลดทำลายสำนวนความคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 9. การเก็บรักษาและการปลดทำลายเอกสาร
 10. การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย
 11. ข้อหารือคำอธิบายและแนวปฏิบัติตามระเบียบ กบศ ว่าด้วยค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งให้แก่เด็กหรือเยาวชน พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.บ.ศ.
ประกาศ ก.บ.ศ. ที่สำคัญ
 1. การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559
 2. การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 3. กำหนดหน่วยงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 4. กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุด ราชการประจำปี
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม
 6. ตราสัญลักษณศาลยุติธรรม และตราสัญลักษณสํานักงานศาลยุติธรรม
 7. การใช้จ่ายเงินทุนสำรองจ่าย
 8. การเทียบชั้นเงินเดือนตำแหน่งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
 9. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2548
 10. กำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. กำหนดจำนวนรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค (2550)
 12. กำหนดสถานที่ตั้งและเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
 13. กำหนดสถานที่ตั้งและเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค (ฉบับที่ 2)
 14. การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา
 15. การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา (ฉบับที่ 2)
 16. การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา (ฉบับที่ 3)
 17. การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา (ฉบับที่ 4)
 18. การจัดตั้งแผนกในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
 19. การจัดตั้งแผนกในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 2)
 20. การจัดตั้งแผนกในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ 3)
 21. การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลแพ่ง
 22. การจัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคในศาลแพ่ง
 23. การจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา
 24. การจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา
 25. การจัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา
 26. การจัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา (ฉบับที่ 2)
 27. กำหนดให้มีสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค
 28. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาล
 29. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 2)
 30. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 3)
 31. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 4)
 32. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 5)
 33. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 6)
 34. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 7)
 35. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 8)
 36. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 9)
 37. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 10)
 38. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 11)
 39. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 12)
 40. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 13)
 41. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 14)
 42. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 15)
 43. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 16)
 44. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 17)
 45. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 18)
 46. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 19)
 47. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 20)
 48. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 21)
 49. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 22)
 50. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 23)
 51. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 24)
 52. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 25)
รายงานประจำปี
ผลการประชุม [สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)]

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด