หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม  
การนำเสนอเรื่องต่อ ก.บ.ศ.  
วันหยุดราชการประจำปี ๒๕๕๘  
ระบบฐานข้อมูล กบศ. 
กิจกรรม  
ผู้ดูแลระบบ 

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มช่วยอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   (ก) ปฏิบัติงานธุรการและงานสนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการที่ ก.บ.ศ. แต่งตั้ง
   (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้นของสำนัก
   (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุเบื้องต้นของสำนัก
   (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประจำ การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณและสถิติของสำนัก
   (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงาน การให้บริการข้อมูลสถิติและจัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ก.บ.ศ.
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   (ก)ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม ก.บ.ศ. การเตรียมเรื่องและสรุปประเด็นประกอบการพิจารณาของ ก.บ.ศ.
   (ข) แจ้งประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือมติ ก.บ.ศ. แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   (ค) จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อ ก.บ.ศ. รวมทั้งบัญชีปฏิทินการเสนอเรื่องต่อ ก.บ.ศ.
   (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
   (จ) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมติ ก.บ.ศ.
   (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ ก.บ.ศ. และของอนุกรรมการที่   ก.บ.ศ. แต่งตั้ง
   (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  
(ก) ตรวจร่างและทำความเห็นในร่างกฎหมาย ระเบียบคำสั่งที่หน่วยงานในสังกัดเสนอต่อ ก.บ.ศ.
   (ข) วินิจฉัยและตอบข้อหารือเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ คำสั่ง มติ ก.บ.ศ.
   (ค) พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบและวิธีปฏิบัติในการนำเสนอกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ต่อ ก.บ.ศ.
   (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการยกร่าง ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขระเบียนบ คำสั่ง มติ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับของ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับการบริหารราชการและงานธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรม รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ในอำนาจหน้าที่ของ ก.บ.ศ. ตามที่กฎหมายกำหนด
   (จ) จัดทำและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง มติ และข้อวินิจฉัยของ ก.บ.ศ. แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  
(ก) ค้นคว้าทางวิชาการให้ ก.บ.ศ.
   (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะในการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.บ.ศ.
   (ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอความเห็นต่อ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับการบริหารราชการ การแบ่งส่วนราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของศาลและสำนักงานศาลยุติธรรม รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานประจำศาลตามที่กฎหมายกำหนด
   (ง) ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ จัดทำคู่มือ แนวทาง หลักเกณฑ์ และเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ ประกาศ หรือมติ ก.บ.ศ.
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5561